ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายณัฐวุฒิ รุ่งรัตนไชย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวนการโรงเรียน 
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.42 KB 438
ตารางสอนป1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.37 KB 1065
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2554 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 144 KB 406
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2553 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136 KB 335
เกณฑ์การประเมินครูโรงเรียนบ้านแม่นะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.39 KB 3147
แบบประเมินการปฏิบัติงานครูโรงเรียนบ้านแม่นะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.5 KB 430
เอกสารแจ้งผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 294
แบบประเมินประสิทธิภาพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.5 KB 258
ตารางสอนมัธยมภาคเรียนที่ 2/54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 122.48 KB 201
ระบบดูแล RAR Archive ขนาดไฟล์ 71.26 KB 301
ประกันคุณภาพภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 274.88 KB 285
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 72.22 KB 248
มาตรฐานอนุบาลโรงเรียนบ้านแม่นะ RAR Archive ขนาดไฟล์ 339.21 KB 206
SAR(ครู 2554) Word Document ขนาดไฟล์ 272 KB 604
โปรแกรมประกันคุณภาพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 839.19 KB 304
ฟอร์มSARโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 542.5 KB 374
ตารางสอนมัธยมภาคเรียนที่ 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118 KB 435
เอกสารชั้นเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 836.42 KB 349
ตารางสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 779
ตารางสอนภาค1ปี55(5กค.55) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.5 KB 298
รายชื่อนักเรียน10มิย.55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 158.5 KB 304
รายชื่อนักเรียนโครงการป้องกันปัญหายาเสพติด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.5 KB 313
เกณฑ์แข่งทักษะวิชาการ 2555 วิชา คณิตศาสตร์ ไทย สังคม สุขศึกษา และพลศึกษา วิทยาศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.33 MB 267
เกณฑ์แข่งทักษะวิชาการ 2555 วิชา ปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.38 MB 234
เกณฑ์แข่งทักษะวิชาการ 2555 วิชา การศึกษาพิเศษ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.87 MB 182
แบบประเมินคุณลักษณะ8ข้อ RAR Archive ขนาดไฟล์ 80.43 KB 234
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 410
แบบบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 243
ตัวอย่างหัวข้อการเขียนโครงการในแผนปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 17.7 KB 302
กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน Word Document ขนาดไฟล์ 115 KB 755
แบบฟอร์มสรุปโครงการโรงเรียนบ้านแม่นะ Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 303
แบบฟอร์มรายการจัดซื้อวัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 232
รายชื่อ นร 52-55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 170.23 KB 263
รายชื่อ นักเรียน ปีการศึกษา 2558 17
 
โรงเรียนบ้านแม่นะ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  50170  โทร.053-046791