ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายณัฐวุฒิ รุ่งรัตนไชย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวนการโรงเรียน 
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.42 KB 436
ตารางสอนป1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.37 KB 1064
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2554 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 144 KB 405
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2553 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136 KB 334
เกณฑ์การประเมินครูโรงเรียนบ้านแม่นะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.39 KB 3143
แบบประเมินการปฏิบัติงานครูโรงเรียนบ้านแม่นะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.5 KB 430
เอกสารแจ้งผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 293
แบบประเมินประสิทธิภาพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.5 KB 257
ตารางสอนมัธยมภาคเรียนที่ 2/54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 122.48 KB 199
ระบบดูแล RAR Archive ขนาดไฟล์ 71.26 KB 298
ประกันคุณภาพภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 274.88 KB 283
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 72.22 KB 247
มาตรฐานอนุบาลโรงเรียนบ้านแม่นะ RAR Archive ขนาดไฟล์ 339.21 KB 205
SAR(ครู 2554) Word Document ขนาดไฟล์ 272 KB 603
โปรแกรมประกันคุณภาพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 839.19 KB 300
ฟอร์มSARโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 542.5 KB 372
ตารางสอนมัธยมภาคเรียนที่ 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118 KB 433
เอกสารชั้นเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 836.42 KB 345
ตารางสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 778
ตารางสอนภาค1ปี55(5กค.55) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.5 KB 298
รายชื่อนักเรียน10มิย.55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 158.5 KB 303
รายชื่อนักเรียนโครงการป้องกันปัญหายาเสพติด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.5 KB 312
เกณฑ์แข่งทักษะวิชาการ 2555 วิชา คณิตศาสตร์ ไทย สังคม สุขศึกษา และพลศึกษา วิทยาศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.33 MB 264
เกณฑ์แข่งทักษะวิชาการ 2555 วิชา ปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.38 MB 232
เกณฑ์แข่งทักษะวิชาการ 2555 วิชา การศึกษาพิเศษ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.87 MB 181
แบบประเมินคุณลักษณะ8ข้อ RAR Archive ขนาดไฟล์ 80.43 KB 230
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 400
แบบบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 241
ตัวอย่างหัวข้อการเขียนโครงการในแผนปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 17.7 KB 301
กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน Word Document ขนาดไฟล์ 115 KB 753
แบบฟอร์มสรุปโครงการโรงเรียนบ้านแม่นะ Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 302
แบบฟอร์มรายการจัดซื้อวัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 230
รายชื่อ นร 52-55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 170.23 KB 260
รายชื่อ นักเรียน ปีการศึกษา 2558 17
 
โรงเรียนบ้านแม่นะ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  50170  โทร.053-046791