ผู้บริหาร

นายณัฐวุฒิ รุ่งรัตนไชย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวนการโรงเรียน 
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.42 KB 430
ตารางสอนป1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.37 KB 1061
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2554 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 144 KB 389
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2553 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136 KB 330
เกณฑ์การประเมินครูโรงเรียนบ้านแม่นะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.39 KB 3138
แบบประเมินการปฏิบัติงานครูโรงเรียนบ้านแม่นะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.5 KB 426
เอกสารแจ้งผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 289
แบบประเมินประสิทธิภาพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.5 KB 250
ตารางสอนมัธยมภาคเรียนที่ 2/54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 122.48 KB 197
ระบบดูแล RAR Archive ขนาดไฟล์ 71.26 KB 290
ประกันคุณภาพภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 274.88 KB 282
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 72.22 KB 244
มาตรฐานอนุบาลโรงเรียนบ้านแม่นะ RAR Archive ขนาดไฟล์ 339.21 KB 203
SAR(ครู 2554) Word Document ขนาดไฟล์ 272 KB 599
โปรแกรมประกันคุณภาพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 839.19 KB 297
ฟอร์มSARโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 542.5 KB 367
ตารางสอนมัธยมภาคเรียนที่ 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118 KB 427
เอกสารชั้นเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 836.42 KB 343
ตารางสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 776
ตารางสอนภาค1ปี55(5กค.55) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.5 KB 294
รายชื่อนักเรียน10มิย.55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 158.5 KB 298
รายชื่อนักเรียนโครงการป้องกันปัญหายาเสพติด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.5 KB 308
เกณฑ์แข่งทักษะวิชาการ 2555 วิชา คณิตศาสตร์ ไทย สังคม สุขศึกษา และพลศึกษา วิทยาศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.33 MB 264
เกณฑ์แข่งทักษะวิชาการ 2555 วิชา ปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.38 MB 232
เกณฑ์แข่งทักษะวิชาการ 2555 วิชา การศึกษาพิเศษ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.87 MB 180
แบบประเมินคุณลักษณะ8ข้อ RAR Archive ขนาดไฟล์ 80.43 KB 227
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 391
แบบบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 236
ตัวอย่างหัวข้อการเขียนโครงการในแผนปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 17.7 KB 297
กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน Word Document ขนาดไฟล์ 115 KB 748
แบบฟอร์มสรุปโครงการโรงเรียนบ้านแม่นะ Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 295
แบบฟอร์มรายการจัดซื้อวัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 226
รายชื่อ นร 52-55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 170.23 KB 257
รายชื่อ นักเรียน ปีการศึกษา 2558 11
 
โรงเรียนบ้านแม่นะ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  50170  โทร.053-046791