ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.42 KB 447
ตารางสอนป1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.37 KB 1073
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2554 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 144 KB 413
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2553 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136 KB 342
เกณฑ์การประเมินครูโรงเรียนบ้านแม่นะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.39 KB 3157
แบบประเมินการปฏิบัติงานครูโรงเรียนบ้านแม่นะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.5 KB 437
เอกสารแจ้งผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 301
แบบประเมินประสิทธิภาพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.5 KB 265
ตารางสอนมัธยมภาคเรียนที่ 2/54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 122.48 KB 208
ระบบดูแล RAR Archive ขนาดไฟล์ 71.26 KB 307
ประกันคุณภาพภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 274.88 KB 292
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 72.22 KB 254
มาตรฐานอนุบาลโรงเรียนบ้านแม่นะ RAR Archive ขนาดไฟล์ 339.21 KB 212
SAR(ครู 2554) Word Document ขนาดไฟล์ 272 KB 610
โปรแกรมประกันคุณภาพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 839.19 KB 311
ฟอร์มSARโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 542.5 KB 382
ตารางสอนมัธยมภาคเรียนที่ 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118 KB 443
เอกสารชั้นเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 836.42 KB 358
ตารางสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 791
ตารางสอนภาค1ปี55(5กค.55) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.5 KB 305
รายชื่อนักเรียน10มิย.55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 158.5 KB 312
รายชื่อนักเรียนโครงการป้องกันปัญหายาเสพติด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.5 KB 319
เกณฑ์แข่งทักษะวิชาการ 2555 วิชา คณิตศาสตร์ ไทย สังคม สุขศึกษา และพลศึกษา วิทยาศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.33 MB 273
เกณฑ์แข่งทักษะวิชาการ 2555 วิชา ปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.38 MB 240
เกณฑ์แข่งทักษะวิชาการ 2555 วิชา การศึกษาพิเศษ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.87 MB 188
แบบประเมินคุณลักษณะ8ข้อ RAR Archive ขนาดไฟล์ 80.43 KB 241
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 431
แบบบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 252
ตัวอย่างหัวข้อการเขียนโครงการในแผนปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 17.7 KB 312
กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน Word Document ขนาดไฟล์ 115 KB 764
แบบฟอร์มสรุปโครงการโรงเรียนบ้านแม่นะ Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 309
แบบฟอร์มรายการจัดซื้อวัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 238
รายชื่อ นร 52-55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 170.23 KB 269
รายชื่อ นักเรียน ปีการศึกษา 2558 24