ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.42 KB 442
ตารางสอนป1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.37 KB 1068
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2554 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 144 KB 409
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2553 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136 KB 338
เกณฑ์การประเมินครูโรงเรียนบ้านแม่นะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.39 KB 3153
แบบประเมินการปฏิบัติงานครูโรงเรียนบ้านแม่นะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.5 KB 433
เอกสารแจ้งผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 297
แบบประเมินประสิทธิภาพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.5 KB 261
ตารางสอนมัธยมภาคเรียนที่ 2/54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 122.48 KB 204
ระบบดูแล RAR Archive ขนาดไฟล์ 71.26 KB 303
ประกันคุณภาพภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 274.88 KB 288
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 72.22 KB 250
มาตรฐานอนุบาลโรงเรียนบ้านแม่นะ RAR Archive ขนาดไฟล์ 339.21 KB 208
SAR(ครู 2554) Word Document ขนาดไฟล์ 272 KB 606
โปรแกรมประกันคุณภาพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 839.19 KB 307
ฟอร์มSARโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 542.5 KB 378
ตารางสอนมัธยมภาคเรียนที่ 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118 KB 439
เอกสารชั้นเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 836.42 KB 354
ตารางสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 785
ตารางสอนภาค1ปี55(5กค.55) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.5 KB 301
รายชื่อนักเรียน10มิย.55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 158.5 KB 308
รายชื่อนักเรียนโครงการป้องกันปัญหายาเสพติด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.5 KB 315
เกณฑ์แข่งทักษะวิชาการ 2555 วิชา คณิตศาสตร์ ไทย สังคม สุขศึกษา และพลศึกษา วิทยาศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.33 MB 269
เกณฑ์แข่งทักษะวิชาการ 2555 วิชา ปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.38 MB 236
เกณฑ์แข่งทักษะวิชาการ 2555 วิชา การศึกษาพิเศษ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.87 MB 184
แบบประเมินคุณลักษณะ8ข้อ RAR Archive ขนาดไฟล์ 80.43 KB 236
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 426
แบบบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 248
ตัวอย่างหัวข้อการเขียนโครงการในแผนปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 17.7 KB 307
กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน Word Document ขนาดไฟล์ 115 KB 759
แบบฟอร์มสรุปโครงการโรงเรียนบ้านแม่นะ Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 305
แบบฟอร์มรายการจัดซื้อวัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 234
รายชื่อ นร 52-55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 170.23 KB 265
รายชื่อ นักเรียน ปีการศึกษา 2558 20