ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 ต.ค. 58 วันออกพรรษา
23 ต.ค. 58 วันปิยมหาราช
10 ต.ค. 58 ปิดภาคเรียน ที่ 1/2558
21 ก.ย. 58 ถึง 23 ก.ย. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
ฝ่ายวัดผล
18 ส.ค. 58 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
อโสภิดา
11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
อ. นงลักษณ์
08 ส.ค. 58 กิจกรรมวันอาเซียน
อ. กันตพร
29 ก.ค. 58 กิจกรรมวันภาษาไทย และกิจกรรมวันสุนทรภู่
อ. นงลักษณ์
01 ก.ค. 58 กิจกรรมเดินสวนสนาม วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
อ. กิติพงษ์
26 มิ.ย. 58 ถึง 28 มิ.ย. 58 กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร
ฝ่ายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
25 มิ.ย. 58 กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยายเสพติด
อ.อำมอน
11 มิ.ย. 58 วันไหว้ครู
อ.นงลักษณ์
01 มิ.ย. 58 หยุดวันวิสาขบูชา
18 พ.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
อ.สาโรจน์
14 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียน 1/2558
อ.สาโรจน์
13 พ.ค. 58 อบรมการใช้โปรแกรม Google Drive
อ.วสันต์
12 พ.ค. 58 อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในและนอก รอบสี
ผู้บริหารและครูทุกคน
11 พ.ค. 58 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2558
นักศึกษาจากประเทศอเมริการ่วมจัดกิจกรรมโรงเรียน
ผู้บริหารและครูทุกคน
04 มี.ค. 56 ถึง 08 มี.ค. 56 สอบปลายภาคเรียนที่2
วิชาการ