กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอำมอน ศรีเกตุ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางบุณยากร อมรมนตรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราภรณ์ การะหงษ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววรรณิศา แก้วไหลมา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2