วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา
วินัย สร้างคน สร้างชาติ
 
วิสัยทัศน์
เด็กดี  มีความรู้  คู่วัฒนธรรม
 
เด็กดี       หมายถึง ปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือ  มีกิริยามารยาทอ่อนน้อม ถ่อมตน ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน  เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ ยึดหลักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีความรู้   หมายถึง มีผลการเรียนทุกกลุ่มสาระวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานของชาติ มีความรู้ด้านวิชาการ สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้
คู่วัฒนธรรม  หมายถึง อนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น