กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายการุณ เมธา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2