ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอินถา รองนวล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2465
ชื่อ-นามสกุล : นายทรง ภามงคล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2465 ถึง 30 มกราคม 2466
ชื่อ-นามสกุล : นายทอง สิทธิชัย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 มกราคม 2466 ถึง 7 กรกฏาคม 2466
ชื่อ-นามสกุล : นายแป๊ะ ศิริวรรณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 กรกฏาคม 2466 ถึง 27 พฤษภาคม 2467
ชื่อ-นามสกุล : นายแดง แก้วผดุง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 พฤษภาคม 2467 ถึง 2468
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญยงค์ ไชยาโน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2468 ถึง 2469
ชื่อ-นามสกุล : นายอินตา จันทศิริ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 พฤษภาคม 2470 ถึง 2 พฤศจิกายน 2470
ชื่อ-นามสกุล : นายกุย อริยะศักดิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 พฤศจิกายน 2470 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2478
ชื่อ-นามสกุล : นายส่วย เยื้ยงกราย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 กุมภาพันธ์ 2478 ถึง 2481
ชื่อ-นามสกุล : นายเล็ก วิริยะแก้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2481 ถึง 3 ตุลาคม 2482
ชื่อ-นามสกุล : นายมูล โพธิ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ตุลาคม 2482 ถึง 5 สิงหาคม 2485
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ อริยะศักดิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 สิงหาคม 2485 ถึง 2488
ชื่อ-นามสกุล : นายปัน กองสถาน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2488 ถึง 2515
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ วันดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2515 ถึง 2519
ชื่อ-นามสกุล : นายปัน กองสถาน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519 ถึง 2520
ชื่อ-นามสกุล : นายอินทนา ณ เชียงใหม่
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2520 ถึง 2526
ชื่อ-นามสกุล : นายประยงค์ อินตากูล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2526 ถึง 9 ตุลาคม2531
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเวก สุริวรรณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ตุลาคม2531 ถึง 30 กันยายน 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสงคราม อนันต๊ะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2540 ถึง 30 กันยายน 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายสุกิจ ฤิทธิ์ชุมพล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม2542 ถึง 1 พฤษภาคม 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรัตน์ กาญจนสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2545 ถึง 30 กันยายน 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิท นวลศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2553 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ รุ่งรัตนไชย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่นะ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน