กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายกิตติพงษ์ อุดทัย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2