ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนบ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

          โรงเรียนบ้านแม่นะ (แม่นะวิทยสถาน ) ตั้งอยู่เลขที่ 129 (บ้านห้วยโจ้) หมู่ที่ 4 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่
12 กันยายน พ.ศ. 2465 ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้สร้างโรงเรียนนี้ขึ้น ณ ที่ปัจจุบันโดยนายไก่ ศิริตัน ได้ยกที่ดินให้และราษฎรช่วยกันสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น โดยสังกัดกรมศึกษาจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2509

          วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2509 ได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และได้โอนไปสำกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติในปี พ.ศ. 2523 และปี พ.ศ. 2546 เมื่อมีการเปลี่ยน โครงสร้างในกระทรวงศึกษาธิการใหม่โรงเรียนบ้านแม่นะจึงอยู่ในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 3

          โรงเรียนบ้านแม่นะเปิดทำการสอน ดังนี้
-  ในระหว่างปี พ.ศ. 2465 - 2476 เปิดทำการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4
-  ในระหว่างปี พ.ศ. 2477 - 2479 เปิดทำการสอนเพิ่มอีก 2 ชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 (ประถมวิสามัญ )
-  ในระหว่างปี พ.ศ. 2480 - 2510 เปิดสอนเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4
-  ในระหว่างปี พ.ศ. 2511 - 2522 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 7
-  ในระหว่างปี พ.ศ. 2523 - 2533 เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
-  ปี พ.ศ. 2537 โรงเรียนบ้านแม่ยะ ได้มาเรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านแม่นะ
-  * ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันได้เปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษา จนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

          ในปัจจุบันโรงเรียนบ้านแม่นะมีเนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา มีอาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้
1. อาคารเรียน แบบ ป 1 ไม้ชั้นเดียว 5 ห้องเรียน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2497 ปัจจุบันใช้เป็น ห้องประชุม โรงอาหาร และชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2. อาคารแบบเรียน ป 1ไม้ 3 ห้องเรียน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2511 ปัจจุบันใช้เป็นห้องผู้บริหาร ห้องประชุม และห้องศูนย์วิชาการโรงเรียนบ้านแม่นะ
3. อาคารแบบ 017 ไม้ 2 ชั้น 8 ห้องเรียน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2517 และต่อเติมขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2519 ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนระดับประถมศึกษา
4. อาคารโรงฝึกงาน (ไม้ ) แบบองค์การฯ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2517 ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
5. อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2535 และได้ต่อเติมชั้นล่าง พ.ศ. 2541 ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษา
6. อาคารเรียนแบบ 102/26 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542 โดยงบประมาณของมิยาซาวา จำนวนเงิน 850,000 บาท ใช้เป็นอาคารเรียนชั้นอนุบาล 1, อนุบาล 2 และห้อง
    ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
7.อาคารเรียนมุทิตา สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 220,000บาทปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
8.อาคารเรียนกรุณา สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2550 ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนระดับช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3
9. อาคารห้องสมุด แบบสร้างเอง โดยความร่วมมือของชาวบ้านหมู่ 2 บ้านแม่นะ หมู่ 4 บ้าน ห้วยโจ้ ครู นักเรียนและมูลนิธิภูพิงค์ 32 นอกจากนี้โรงเรียนบ้านแม่นะยังมี
    บ้านพักครู 3 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง ห้องน้ำ 3 หลัง บ่อปลาในโครงการประมงโรงเรียน 1 บ่อ สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามบาสเกตบอล 1 สนาม สนามตะกร้อ     1 สนาม สนามเปตอง 1 สนาม สนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม 

          ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 442 คน มีนายณัฐวุฒิ  รุ่งรัตนไชย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน