คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายตา ผ่องแผ้ว
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธัญญา กุลีแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก ต๊ะปวน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวินิจ ชัยชิต
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายรัตน์ จักรวรรณา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด การะหงษ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญชัย กาเหล็ก
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ การะหงษ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศรีนวล เค้ามูล
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายตุ๋ย เหน่คำ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางอินทุกร วงศ์สุนทร
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญศรี แก่นตาคำ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสนทยา บาลเย็น
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางประนอม แสนคำดี
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ รุ่งรัตนไชย
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ