กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนิรมัย ไชยวงค์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2