กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวกชวรรณ กลิ่นหอม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1