เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ผู้แต่ง : นางยุพิน  วงศ์สุนทร
            นายศุภชัย  ภาคะเวทย์
ทำนอง : มาร์ชลูกเสือเชียงใหม่
 
                   ดอยเชียงดาวสูงเด่นเป็นมิ่งขวัญ              แม่นะนั้นตั้งใจใฝ่ศึกษา
                   ปฏิบัติตามกฎกติกา                               พัฒนา สามัคคี มีคุณธรรม
                               แม่นะสวย สง่า ร่วมสร้างฝัน                    พวกเรานั้น ช่วยกัน แก้ปัญหา
                               สนับสนุน ส่งเสริม ทั้งกีฬา                       ต่อต้านยาเสพติด ให้สิ้นไป
 
              (*) เทคโนโลยี ลำเลิศ                                    ช่วยก่อเกิดเทิดความดี มีความหวัง
                   พัฒนาการศึกษาได้เร็วพลัน                         พวกเรานั้น เก่ง ดี มีสุขใจ(เอย)
 
                               มีความหวัง ความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหว               มีความคิด ความจริงใจให้ทุกทุกที่
                               มีความรัก สมัครสมาน สามัคคี                      มีแต่น้อง มีแต่พี่แม่นะเรา  (* )