กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางประนอม แสนคำดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางอำพร ยาวิลาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวกชพรรณ สิงหธนากรกุล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาววาสิตา เหง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1