พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียน มีการจัดการที่ดีเป็นที่ยอมรับ
3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีคุณภาพ และทันสมัย
6. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ รู้จักใช้สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า และมีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษา
8.จัดกระบวนการเรียนรู้ตามระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

เป้าหมาย

1. นักเรียนในเขตบริการทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
2. นักเรียนในโรงเรียนบ้านแม่นะทุกระดับ เป็นผู้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ครบถ้วน
3. นักเรียนในโรงเรียนบ้านแม่นะทุกระดับได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือเป็นผู้มีคุณธรรม มีสุขภาพดี มีความตระหนัก เห็นความสำคัญของสภาพแวดล้อมและสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
4. นักเรียนในโรงเรียนบ้านแม่นะรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่หวั่นไหวไปกับกระแสโลกาภิวัฒน์ รู้จักนำเอาการเปลี่ยนแปลงมาปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับจุดเด่นซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยมุ่งหวังการพัฒนาสู่ระดับคุณภาพ โดยไม่เสียคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย