คณะผู้บริหาร

นายณัฐวุฒิ รุ่งรัตนไชย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 089-5584903

นางสาวนิรมัย ไชยวงศ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวโสภิดา ทองดัง
หัวหน้าฝ่ายบุคคล

นายอำมอน ศรีเกตุ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวกชพรรณ สิงหธนากรกุล
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นายกิติพงษ์ อุดทัย
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน