ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2550

จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่นะ ประจำปีการศึกษา 2550

ชั้นอนุบาล
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
14
14
28
อนุบาล 2
15
15
30
รวม
29
29
58

ช่วงชั้นที่ 1
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
9
13
22
ประถมศึกษาปีที่ 2
23
9
32
ประถมศึกษาปีที่ 3
20
10
30
รวม
52
32
84

ช่วงชั้นที่ 2
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 4
20
18
38
ประถมศึกษาปีที่ 5
11
16
27
ประถมศึกษาปีที่ 6
25
33
58
รวม
56
67
123

ช่วงชั้นที่ 3
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
22
41
63
มัธยมศึกษาปีที่ 2
30
28
58
มัธยมศึกษาปีที่ 3
20
27
47
รวม
72
96
168
       
รวมนักเรียนทั้งหมด
(รวม 15 ห้อง)
209
224
433

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2551

จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่นะ ประจำปีการศึกษา 2551

ชั้นอนุบาล
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
11
20
31
อนุบาล 2
12
14
26
รวม
23
34
57

ช่วงชั้นที่ 1
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
19
16
35
ประถมศึกษาปีที่ 2
9
14
23
ประถมศึกษาปีที่ 3
19
11
30
รวม
47
41
88

ช่วงชั้นที่ 2
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 4
22
10
32
ประถมศึกษาปีที่ 5
21
18
39
ประถมศึกษาปีที่ 6
12
26
38
รวม
55
54
109

ช่วงชั้นที่ 3
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
42
45
87
มัธยมศึกษาปีที่ 2
23
45
68
มัธยมศึกษาปีที่ 3
29
29
58
รวม
94
119
213
       
รวมนักเรียนทั้งหมด
(รวม 14 ห้อง)
219
248
467

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2552

จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่นะ ประจำปีการศึกษา 2552

ชั้นอนุบาล
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
14
14
28
อนุบาล 2
14
18
32
รวม
28
32
60

ช่วงชั้นที่ 1
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
15
17
32
ประถมศึกษาปีที่ 2
16
18
34
ประถมศึกษาปีที่ 3
9
14
23
รวม
40
49
89

ช่วงชั้นที่ 2
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 4
19
13
32
ประถมศึกษาปีที่ 5
23
10
33
ประถมศึกษาปีที่ 6
21
17
38
รวม
63
40
103

ช่วงชั้นที่ 3
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
33
42
75
มัธยมศึกษาปีที่ 2
33
42
75
มัธยมศึกษาปีที่ 3
22
43
65
รวม
88
127
215
       
รวมนักเรียนทั้งหมด
(ห้องเรียน 15 ห้อง)
219
248
467

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2553

จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่นะ ประจำปีการศึกษา 2553

ชั้นอนุบาล
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
14
14
18
อนุบาล 2
14
20
34
รวม
28
34
62

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
15
18
33
ประถมศึกษาปีที่ 2
20
21
41
ประถมศึกษาปีที่ 3
11
15
26
รวม
46
54
100

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 4
22
12
34
ประถมศึกษาปีที่ 5
24
10
34
ประถมศึกษาปีที่ 6
21
18
39
รวม
67
40
107

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
37
44
81
มัธยมศึกษาปีที่ 2
38
48
86
มัธยมศึกษาปีที่ 3
28
47
75
รวม
103
139
242
       
รวมนักเรียนทั้งหมด
(รวม 15 ห้อง)
224
267
511

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554

จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่นะ ประจำปีการศึกษา 2554

ชั้นอนุบาล
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
21
15
36
อนุบาล 2
21
23
44
รวม
42
38
80

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
17
22
39
ประถมศึกษาปีที่ 2
15
13
28
ประถมศึกษาปีที่ 3
14
18
32
รวม
46
53
99

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 4
19
18
37
ประถมศึกษาปีที่ 5
9
14
23
ประถมศึกษาปีที่ 6
16
12
28
รวม
44
44
88

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
21
14
35
มัธยมศึกษาปีที่ 2
35
33
68
มัธยมศึกษาปีที่ 3
31
41
72
รวม
87
88
175
 
 
 
 
รวมนักเรียนทั้งหมด
(รวม 13 ห้อง)
219
223
442 

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2555

จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่นะ ประจำปีการศึกษา 2555

ชั้นอนุบาล
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
21
16
37
อนุบาล 2
15
16
31
รวม
36
32
68

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
17
18
35
ประถมศึกษาปีที่ 2
13
13
26
ประถมศึกษาปีที่ 3
14
16
30
รวม
44
47
91

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 4
13
16
29
ประถมศึกษาปีที่ 5
17
18
35
ประถมศึกษาปีที่ 6
 6
13
19
รวม
36
47
83

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
15
14
29
มัธยมศึกษาปีที่ 2
22
17
39
มัธยมศึกษาปีที่ 3
34
29
63
รวม
71
60
131
    
รวมนักเรียนทั้งหมด
(รวม 12 ห้อง)
187
186
373 

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2557

จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่นะ ประจำปีการศึกษา 2557

ชั้นอนุบาล

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
8
16
24
อนุบาล 2
11
11
22
รวม
19
27
46

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
23
16
39
ประถมศึกษาปีที่ 2
15
11
26
ประถมศึกษาปีที่ 3
16
16
32
รวม
54
43
97

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 4
12
12
24
ประถมศึกษาปีที่ 5
14
15
29
ประถมศึกษาปีที่ 6
12
12
24
รวม
38
39
77

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
15
18
33
มัธยมศึกษาปีที่ 2
10
8
18
มัธยมศึกษาปีที่ 3
10
10
20
รวม
35
36
71
 
 
 
 
รวมนักเรียนทั้งหมด
(รวม 11 ห้อง)
149
145
291 
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2558

จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่นะ ประจำปีการศึกษา 2558

ชั้นอนุบาล

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
8
14
22
อนุบาล 2
9
12
21
รวม
17
26
43

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
19
14
33
ประถมศึกษาปีที่ 2
27
15
42
ประถมศึกษาปีที่ 3
15
10
25
รวม
61
39
100

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 4
16
16
32
ประถมศึกษาปีที่ 5
11
12
23
ประถมศึกษาปีที่ 6
16
16
32
รวม
43
44
87

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
14
15
29
มัธยมศึกษาปีที่ 2
15
18
33
มัธยมศึกษาปีที่ 3
10
8
18
รวม
39
41
80
    
รวมนักเรียนทั้งหมด
(รวม 11 ห้อง)
160
150
310 
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559

จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่นะ ประจำปีการศึกษา 2559

ชั้นอนุบาล

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
8
10
18
อนุบาล 2
12
13
25
รวม
20
23
43

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
12
10
22
ประถมศึกษาปีที่ 2
19
14
33
ประถมศึกษาปีที่ 3
28
14
42
รวม
59
38
97

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 4
14
11
25
ประถมศึกษาปีที่ 5
15
14
29
ประถมศึกษาปีที่ 6
12
14
26
รวม
41
39
80

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
14
21
35
มัธยมศึกษาปีที่ 2
13
15
28
มัธยมศึกษาปีที่ 3
14
17
31
รวม
41
53
94
    
รวมนักเรียนทั้งหมด
(รวม 11 ห้อง)
161
153
314