วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1
.ใบความรู้ที่ 1 เรียนรู้การใช้เวิร์ด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203.47 KB
ใบความรู้ที่ 2.1การปรับแต่งทูลบาร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 280.57 KB
ใบความรู้ที่ 2.2 การเน้นและปรับแต่งตัวอักษร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.56 KB
ใบความรู้ 2.3 การตั้งค่าหน้ากระดาษ การจัดย่อหน้า
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195.99 KB
ใบความรู้ที่ 3.1 การสร้างเอกสารที่ซับซ้อน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 489.12 KB
ใบความรู้ที่ 3.2การสร้างกล่องข้อความ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 469.46 KB
ใบความรู้ที่3.3การแทรกรูปร่างอัตโนมัติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 245.13 KB
ใบความรู้ที่3.4การแทรกWord Art
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 297.17 KB
ใบความรู้ที่3.5ลวดลายเส้นขอบหน้ากระดาษและพื้นหลัง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 262.39 KB
ใบความรู้ที่4.1การทำงานแบบออนไลน์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 432.13 KB
ใบความรู้ที่5.1การสร้างเอกสารทางวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 262.37 KB
ใบความรู้ที่6.1การออกแบบและจัดรูปแบบสิ่งพิมพ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.89 KB
ใบความรู้ที่6.2การสร้างแผ่นพับ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 531.86 KB
ใบความรู้ที่7.1การสร้างตารางที่ซับซ้อน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.89 KB
ใบความรู้ที่7.2การจัดรูปแบบตาราง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 199.33 KB
ใบความรู้ที่7.3การคำนวณในตาราง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.88 KB
ใบความรู้ที่7.4การประยุกต์ใช้งานตาราง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.92 KB
ใบความรู้ที่8.1การสร้างจดหมายเวียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 279.53 KB
ใบงานที่1เรียนรู้การใช้Microsoft Word
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.51 KB
.ใบงานที่2ปรับปรุงหน้าตาของเอกสาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.76 KB
ใบงานที่3ปรับแต่งตัวอักษร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.3 KB
ใบงานที่4ตั้งค่าหน้ากระดาษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.35 KB
ใบงานที่5แทรกภาพตัดปะและรูปภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.2 KB
ใบงานที่6สร้างกล่องข้อความ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.83 KB
ใบงานที่7แทรกรูปร่างอัตโนมัติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.04 KB
ใบงานที่8แทรกWord Art
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 223.89 KB
ใบงานที่9ใส่ลวดลายขอบกระดาษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.51 KB
ใบงานที่10ทำงานแบบออนไลน์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.51 KB
ใบงานที่11สร้างเอกสารทางวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.21 KB
ใบงานที่12ออกแบบและจัดรูปแบบสิ่งพิมพ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.18 KB
ใบงานที่13สร้างแผ่นพับ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.16 KB
ใบงานที่14สร้างและจัดการกับตาราง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.01 KB
ใบงานที่15การจัดการกับตาราง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.89 KB
ใบงานที่16การคำนวณในตาราง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.84 KB
ใบงานที่17ประยุกต์ใช้งานตาราง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.14 KB
ใบงานที่18สร้างจดหมายเวียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.62 KB