วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3
ใบความรู้1ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.08 MB
ใบความรู้ที่2ความหลากหลายทางชีวภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1023.18 KB
แบบสำรวจระบบนิเวศในโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.52 KB
ใบความรู้ที่1ระบบนิเวศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.11 KB
ใบงานที่1บทบาทของสิ่งมีชีวิตและระบบโซ่อาหาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.92 KB
ใบงานที่2วัฎจักรของสาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.51 KB
ใบงานที่3การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.71 KB