วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3
ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง วิธีการและขั้นตอนการแก้ปัญหา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.15 KB
ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การจำลองความคิดแผนภาพและข้อความ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 270.02 KB
ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Language )
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.96 KB
ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง องค์ประกอบของภาษาซี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 697.15 KB
ใบความรู้ที่ 5 เรื่อง โครงสร้างภาษาซีเบื้องต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.22 KB
ใบความรู้ที่ 6 เรื่อง เครื่องหมายคณิตศาสตร์และนิพจน์คณิตศาสตร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.24 KB
ใบความรู้ที่ 7 เรื่อง การกำหนดตัวแปร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.77 KB
ใบความรู้ที่ 8 เรื่อง ความหมายและขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.3 KB
ใบความรู้ที่ 9 เรื่อง กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลและการจัดการข้อมูล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.12 KB
ใบความรู้ที่ 10 เรื่อง บริการเวิลด์ไวด์เว็บและการดาว์นโหลดแฟ้มข้อมูล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 880.04 KB
ใบความรู้ที่ 11 เรื่องการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 867.15 KB
ใบความรู้ที่ 12 เรื่องการพัฒนาโปรแกรมมัลติมีเดีย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 296.67 KB
ใบความรู้ที่ 13 เรื่อง จริยธรรมคอมพิวเตอร์
ใบความรู้ที่ 14 เรื่อง กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.59 KB
ใบความรู้ที่ 15 เรื่อง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.53 KB
ใบความรู้ที่ 16 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.71 KB